RODO

RODO

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Swoich danych osobowych przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE:

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
Plac Pod Lipami 5
40-476 Katowice
POLSKA

Tel. 32 60 36 
107
Fax 32 60 36 
108 
e-mail ogólny: ricambi@magnetimarelli.com

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Pan Michała Geilke: e-mail: m.geilke@orleccy.pl, GSM 577 631 313.

CELE PRZETWARZANIA:

REALIZACJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu umowy lub działań niezbędnych przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

STRONA INTERNETOWA

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.). Może się zdarzyć, ze Państwa dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. 

Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu:

- możliwości zapisania się na organizowane przez nas szkolenia,
- możliwości zapisania się do newslettera,
- możliwości skorzystania z formularzy kontaktowych,
- potrzeby analizy odświeżalności i zachowania klientów na stronie.

KATEGORIE DANYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania (głównie są to operacje związane z łączącą strony umową). Zakres danych to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne firm i pracowników,

 • dane kontaktowe. 

KOMU UJAWNIANE SĄ PAŃSTWA DANE

Państwa dane w zależności od celu przetwarzania trafiają w szczególności do:

 • naszych upoważnionych pracowników,

 • usługodawców,

 • spółek z Grupy Magneti Marelli w Polsce odpowiedzialnych za dany produkt/usługę.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,

 • prawo do poprawiania swoich danych,

 • prawo do żądana usunięcia swoich danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do uzyskania kopii danych,

 • w konkretnych przypadkach prawo do przenoszenia danych.

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to:

 • dane kontaktowe,

 • dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia

 • dane dotyczące posiadanych uprawnień/umiejętności. 

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracyw szczególności art. 221 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

Może się również zdarzyć, że Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. 

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. 
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. 

Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., w szczególności są to pracownicy HR, Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje. 

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 1 roku od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do momentu jej cofnięcia ale nie dłużej niż 3 lata. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

pixel