Regulamin Newsletter

Table of contents

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., w celu korzystania z prowadzonej przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., usługi "Newsletter".

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO*.

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania "Newsletteru".

Dane w postaci adresu e-mail posłużą jedynie do otrzymywania informacji związanych z Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. i jej produktami/usługami. Podany przez Ciebie adres e-mail oraz w przypadku podania również imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejscowości będzie ujawniany jedynie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi "Newsletteru", aż do momentu gdy wycofasz udzieloną zgodę klikając w odnośnik „Aby wypisać się z newslettera kliknij tutaj” znajdujący się w dolnej części każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter oraz samego formularza rejestracji.

Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REGULAMIN:

Niniejszy Regulamin został stworzony przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ).

A. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Newsletter - bezpłatna informacja handlowa lub marketingowa w formie listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy.
 2. Usługa elektroniczna - bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.
 3. Adres elektroniczny - system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 4. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.,
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 7. UsługodawcaMagneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.,
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zapisała się do korzystania z usługi.

B. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., świadczy bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newsletteru którą można zamówić na podstawie zgody i udostępnienia adresu elektronicznego. Usługa jest ciągła, ale nie dłuższa niż czas na jaki została wyrażona zgoda.
 2. W celu otrzymania Newsletteru należy:
  • posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny adres elektroniczny,
  • podać w formularzu rejestracji do Newsletteru adres poczty elektronicznej (e- mail)
  • zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,
  • aktywować przycisk „Zapisz się”,
  • potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail,
  • Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
  • aby dezaktywować usługę należy aktywować link :„Rezygnuję”, który znajduje się w stopce Newsletteru lub skorzystać z formularza na stronie https://wyposazeniemm.pl/newsletter.php.

C. Ochrona Danych Osobowych

 1. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
  Plac Pod Lipami 5
  40-476 Katowice
  POLSKA

  Tel. 32 60 36 107
  Fax 32 60 36 108
  e-mail ogólny: ricambi@magnetimarelli.com

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:


  Pan Michała Geilke: e-mail: m.geilke@orleccy.pl, GSM 577 631 313.
 2. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z prowadzonej przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. usługi „Newsletter”.
 3. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. przetwarza wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania „Newsletteru”.
 5. Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
 7. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji usługi Newsletteru, lub do momentu rezygnacji z niej.
 8. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać informację z żądaniem na adres Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usługi „Newsletter” zawierana jest w języku polskim i angielskim.
 2. Regulamin Newsletteru jest dostępny na stronie regulamin newslettera.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
pixel