Warunki gwarancji


POBIERZ FORMULARZE REKLAMACYJNE:  WARUNKI GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY

  TOWARÓW FIRMY MAGNETI MARELLI AFTERMARKET

  DEFINICJE

   

  Gwarancja i Gwarancja przy sprzedaży - niniejsze oświadczenie, które określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta oraz Konsumenta, w przypadku, gdy kupili oni Towar od Gwaranta, a Towar ma wadę fizyczną, tkwiącą w nim w momencie zakupu, nie wynikającą z niewłaściwego użytkowania.

  Gwarant - podmiot udzielający niniejszej Gwarancji, zdefiniowany jako MMAM (Magneti Marelli Aftermarket).

  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towaru od MMAM w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru od MMAM w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Środowisko użytkowania - warunki eksploatacyjne Towaru, które mieszczą się w parametrach podanych dla danego Towaru, a za zapewnienie których oraz utrzymanie odpowiada Klient lub Konsument.

  Towar - rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży przez firmę MMAM, kupiona przez Klienta lub Konsumenta. Jeżeli nie wskazano inaczej w  Gwarancji za Towar objęty gwarancją będzie uważana rzecz nabyta jako nowa, wcześniej nie użytkowana.

  Autoryzowane Centrum Serwisowe (ACS) - podmiot, który zawarł z MMAM właściwą umowę i po sprawdzeniu jego kompetencji, uzyskał autoryzację MMAM, do dokonywania napraw w ramach niniejszej Gwarancji.

  Sprzedawca - podmiot dokonujący sprzedaży Towarów bezpośrednio Klientowi lub Konsumentowi, niezależny od MMAM, mogący wchodzić do systemu dystrybucji MMAM.

  Część zamienna - Towar, który służy do naprawy innej rzeczy ruchomej, stając się po naprawie jej stałą, nieodłączna częścią, przy czym nie jest on Częścią eksploatacyjną.

  Część eksploatacyjna - Towar, który służy do użytkowania innej rzeczy ruchomej, a użytkownik tej rzeczy ruchomej ma obowiązek wymieniać go w okresach ustalonych przez producenta, przy czym jego żywotność jest z zasady znacznie krótsza niż żywotność tej rzeczy ruchomej. Zużycie takiego Towaru uzależnione jest od intensywności użytkowania rzeczy ruchomej i nie stanowi jego wady.

  Serwis - ogólne określenie grupy podmiotów, dokonujących napraw w ramach niniejszej Gwarancji, obejmujących zarówno podmioty autoryzowane przez MMAM, jak i podmioty, z którymi MMAM posiada inne umowy o świadczenie usług naprawy Towarów.

  Miejsce naprawy - miejsce geograficzne, w którym jest dokonywana naprawa Towaru, w ramach niniejszej Gwarancji.

  MMAM - Magneti Marelli Aftermarket Parts & Services S.P.A., działający w Polsce poprzez spółkę Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-476 Katowice), Plac Pod Lipami 5., tel. +48 32 60 36 107, fax +48 32 60 36 108, mail: checkstar@magnetimarelli.com.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza Gwarancja stanowi ogólne oświadczenie gwarancyjne Gwaranta i ma zastosowanie do Towarów, których z warunków Gwarancji nie wyłączono w tekście niniejszej Gwarancji lub przy sprzedaży Klientowi lub Konsumentowi. Jeżeli do Towaru dołączono szczególne warunki gwarancji, mają one pierwszeństwo przed niniejszą Gwarancją, w szczególności w zakresie czasu trwania gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta. Niniejsza Gwarancja ma w tych przypadkach charakter pomocniczy w zakresie nieuregulowanym przez warunki szczególne.

  2. Klient i Konsument są odpowiedzialni za używanie, konserwowanie i ewentualne przeglądy Towarów oraz oprogramowania udostępnionego przez firmę MMAM z należytą starannością. Jeżeli do wymienionych czynności jest niezbędna wiedza fachowa Klienta, jest on odpowiedzialny za posiadanie takiej wiedzy. Z tego powodu Towary przeznaczone na rynek profesjonalny nie powinny być nabywane ani użytkowane przez Konsumenta, który w takich przypadkach, w rozumieniu niniejszej Gwarancji, działa na własne ryzyko.    

  3. Nie zachowanie należytej staranności, nie posiadanie wiedzy fachowej dotyczącej obsługi Towarów, nie zapoznanie się z warunkami obsługi i parametrami technicznymi Towarów, a w szczególności dołączonymi instrukcjami obsługi czy eksploatacji, może spowodować wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji, w tym także za wynikłe z tego szkody.

   

  CZAS TRWANIA GWARANCJI

   

  1. Gwarant udziela 24 miesięcy Gwarancji na wady Towaru, liczonej od daty sprzedaży Towaru.

  2. Wady Towaru, w rozumieniu Gwarancji, obejmują wady istniejące w samym Towarze w momencie zakupu Towaru przez Klienta czy Konsumenta i nie obejmują wad powstałych w wyniku niewłaściwego czy niezgodnego z wiedzą fachową, warunkami obsługi i parametrami technicznymi  użytkowania Towaru. Podmiotem kompetentnym do stwierdzenia wadliwości Towaru jest Serwis. W przypadkach spornych kompetencje takie posiadają kolejno  Autoryzowane Centrum Serwisowe (ACS), MMAM oraz zewnętrzny ekspert. Koszty zaangażowania eksperta czy koszty związane z dojazdem pracownika Serwisu, a także przesłania Towaru, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji, ponosi strona zgłaszająca reklamację w ramach Gwarancji.

  3. W sytuacji, gdy Towar jest instalowany i uruchamiany przez pracowników Serwisu u Klienta lub Konsumenta, czas trwania Gwarancji liczony jest od tego momentu.

  4. Czas trwania gwarancji:

  - biegnie na nowo dla Towaru wymienionego na nowy w całości,

  - nie zostaje przedłużony o termin trwania naprawy,

  - wymienionych części zamiennych kończy się  wraz z upływem Gwarancji na cały Towar.

   

  TERYTORIALNY ZASIĘG GWARANCJI

   

  Terytorialny zasięg Gwarancji ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  OBOWIĄZKI KLIENTA I KONSUMENTA

   

  1. W momencie otrzymania Towaru, Klient powinien sprawdzić czy produkt lub jego opakowanie nie ma żądnych wad widocznych gołym okiem. Jeżeli Klient zauważy takie wady powinien zgłosić je przewoźnikowi lub kurierowi w momencie odbioru. W przypadku wad niewidocznych gołym okiem, a mogących powstać podczas transportu Klient powinien powiadomić MMAM w ciągu 5 dni od otrzymania Towaru, żeby MMAM mogła sformułować roszczenie do przewoźnika czy kuriera i nie minęło 7 dni od dnia dostawy, zgodnie z Prawem przewozowym. W przypadku kuriera możliwe będzie żądanie rozpakowania Towaru i stwierdzenia jego stanu w obecności Kuriera, wynikające z warunków świadczenia tej usługi.

  2. Klient i Konsument zwalniają MMAM oraz Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta oraz w wyniku używania Towaru w sposób niezgodny z zaleceniami oraz kolejnością operacji podanymi w programach oraz w instrukcji obsługi.

  3. Klient powinien używać wszystkich danych oraz informacji otrzymanych z MMAM lub od sprzedawcy bezpośrednio lub za pomocą programów oraz instrukcji obsługi, mając świadomość, że mogą nie być one wyczerpujące i że należy je stosować jako uzupełnienie swojej wiedzy zawodowej.

   

  UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W RAZIE STWIERDZENIA WADY

   

  1. W ramach niniejszej Gwarancji Klientowi lub Konsumentowi przysługuje roszczenie o przywrócenie prawidłowego działania Towaru, poprzez wymianę lub bezpłatną naprawę.

  2. O wyborze sposobu przywrócenia prawidłowego działania Towaru decyduje Serwis.

  3. Wymienione części i materiały stają się własnością MMAM.

   

  WYŁĄCZENIA OGÓLNE Z GWARANCJI

   

  1. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi przy sprzedaży Klientom, określonej w Kodeksie cywilnym. Gwarant nie wyłącza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi, przewidzianej w Kodeksie cywilnym.

  2. Gwarancja nie obejmuje wad lub nieprawidłowego działania Towaru spowodowanego w wyniku:

  a) nieprawidłowego użycia lub nieprawidłowej konserwacji Towaru oraz błędnych lub niewłaściwych regulacji;

  b) użycia oprogramowania, interfejsu, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez oficjalną sieć handlowo-serwisową MMAM;

  c) nieautoryzowanych zmian lub nieprawidłowego użycia;

  d) używania produktów w środowisku, które nie mieści się w parametrach podanych dla danego Towaru;

  e) błędnego przygotowania lub utrzymania środowiska użytkowania.

   

  WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE Z GWARANCJI

   

  1. Oprogramowanie wyłącza się z gwarancji udzielanej przez MMAM. Jeżeli MMAM posiada właściwą gwarancję producenta oprogramowania, poinformuje Klienta lub Konsumenta o takiej gwarancji i może w jego imieniu wystąpić do producenta, jeżeli spełnione zostały warunki takiej gwarancji, zaistniała odpowiedzialność producenta i nie minął termin gwarancji. 

  2. Pomimo, iż MMAM podjęła wszelkie środki, aby zapewnić dokładność zawartych lub wyświetlanych informacji, nie gwarantuje jednak, że oprogramowanie lub jakakolwiek informacja w nim zawarta lub wyświetlona nie są pozbawione błędów. Dane oraz materiał (w różnych formach) zawarte w programach lub w archiwach, do których Klient lub Konsument ma dostęp, mogą pochodzić z różnych źródeł, do których należą między innymi: materiały oryginalne rozpowszechniane przez różnych producentów oraz materiały dostarczone do MMAM przez firmy specjalizujące się w przygotowywaniu tego typu informacji.

  3. Gwarancja nie obejmuje także ewentualnych problemów dotyczących konfliktu oprogramowania, jeśli zostało ono zainstalowane na platformie hardware innej niż produkowana lub wskazana przez MMAM (np. komputer PC, notebook, tablet, smartfon).  Jako przykład takich sytuacji, który nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwych przypadków, mogą służyć problemy spowodowane niekompatybilnością między programami MMAM a środowiskami oprogramowania, które posiadają nieodpowiednie wymagania lub są zabezpieczone systemami antywirusowymi uniemożliwiającymi ich prawidłową instalację oraz prawidłowe działanie; środowiska uszkodzone obecnością wirusów, środowiska wspomagane przez nieodpowiednie zasoby hardware.

  4. Wyłącza się odpowiedzialność za wady prawne oprogramowania, a także za szkody, które oprogramowanie może wywołać w infrastrukturze informatycznej czy pojedynczych komputerach Klienta.

  5. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta za wady stacji do klimatyzacji, jeżeli Klient nie używał w tych stacjach płynów eksploatacyjnych Magneti Marelli.

  6. Z Gwarancji wyłącza się Części eksploatacyjne. Wada Części eksploatacyjnej może zostać jednak uznana przez Serwis w przypadku ustalenia przez Serwis nienaturalnie szybkiego zużycia części w stosunku do ich odpowiedników. Decyzję w tym zakresie podejmuje Serwis.

  7. Gwarancja na Części zamienne obejmuje wyłącznie ich wady, powstałe z winy producenta,  które zostaną usunięte poprzez naprawę lub wymianę. W żadnym przypadku nie mogą być wysuwane przez Klienta na bazie Gwarancji roszczenia odnośnie kosztów montażu, demontażu czy innych poniesionych z tego tytułu szkód. Na prawidłowe działanie części zamiennych ma w dużym stopniu wpływ sprawność i właściwe użytkowanie całego urządzenia, w którym części te są montowane.

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI

   

  1. Realizacja uprawnień Klienta lub Konsumenta w ramach niniejszej Gwarancji, z zastrzeżeniem innych uzgodnień pisemnych lub bezpośrednich z Serwisem lub MMAM, wykonywane są w Autoryzowanym Centrum Serwisowym lub wskazanym Serwisie.

  2. Z Gwarancji wyłączone są szkody spowodowane w trakcie transportu lub szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwego opakowania, w przypadku Towaru wysyłanego do Serwisu.

  3. W przypadku braku innych uzgodnień pisemnych, koszty wysyłki Towaru do naprawy lub wymiany, z siedziby Klienta do Autoryzowanego Centrum Serwisowego lub wskazanego Serwisu  i/lub koszty delegacji personelu Serwisu do klienta, leżą w gestii Klienta.

  4. Przed sprzedażą Towaru do Klienta lub Konsumenta, MMAM oraz sprzedawca dokonują  odbioru technicznego Towaru. Klient lub Konsument traci Gwarancję jeżeli nie wykonał  wszystkich przeglądów okresowych do momentu zaistnienia wady, przewidzianych w instrukcji obsługi, dołączonej do produktu. Powyższe dotyczy także stacji obsługi klimatyzacji.

  5. Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych i niezależnych Serwisów stanowi załącznik do Gwarancji. Uzasadnione uwagi na temat działania Serwisów należy przesyłać do MMAM.

   

  TERMIN ODPOWIEDZI I TERMIN NAPRAWY

   

  1. Serwis dołoży wszelkich starań, żeby zająć stanowisko odnośnie zasadności reklamacji w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru, informując o tym Klienta lub Konsumenta.

  2. Serwis dokona naprawy Towaru w miarę możliwości niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 3.

  3. Jeżeli naprawa Towaru w terminie określonym w pkt. 2 nie będzie możliwa ze względu na szczególnie skomplikowaną wadę, brak części zamiennych, brak możliwości szybkiej diagnozy usterki, itp. Serwis dokona naprawy w terminie uwzględniającym możliwość rozwiązania powyższych problemów.

  4. Wyłącza się odpowiedzialność MMAM za ewentualne szkody wynikające z wyłączenia Towaru z użytkowania podczas naprawy, w tym z wydłużonego terminu naprawy, z przyczyn określonych w pkt.3.

   

  OŚWIADCZENIE DLA KONSUMENTA

   

  Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, którym jest Konsument, a wynikają one z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określonej w Kodeksie cywilnym.

   

   

   

  pixel